Bruk av skriver under aspirantarbeid

Bruk av skriver under aspirantarbeid

DUK har registrert et ønske om og behov for, at aspiranter kan benytte seg av skrivere under aspirantarbeid i ringene. Til nå har det ikke vært dekning for dette i reglementet, men det har vært gitt dispensasjoner ved spesielle behov. Erfaringen er at dette fungere meget godt og er nyttig for alle parter, i det arbeidet også går fortere og i mindre grad forsinker fremdriften i ringen.

DUK sendte derfor over et forslag om regelendring til NKKs Særkomite for Utstilling, som har behandlet den med positivt resultat. Se vedtaket under. Vi gjør oppmerksom på unntak nevnt i siste setning. Dette vil også bli tatt inn i reglementet så fort som praktisk mulig, men aspiranter kan allerede nå benytte skriver.

«NKKs Særkomite for Utstilling vedtok at aspiranter som ønsker det, kan få benytte skriver under aspirantarbeidet. Kandidaten må selv organisere dette, og skal ikke belaste arrangør med oppgaven. Autoriserte eksteriørdommere og dommere under utdanning kan ikke benyttes som skrivere.»

H H

About H H

Soon Its Christmas! Maybe I willl sing a song about it!
Bookmark the permalink.